ászf

Általános szerződési feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. A Magyari és Magyari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1151 Budapest, Alag u. 64., cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-517523, adószáma: 29075155-1-42; a továbbiakban: Szervező) elkötelezett a közösségi mezőgazdálkodás, az egészséges és természetes élelmiszer-termelés és -fogyasztás, a környezetvédelem és az ökológiai rendszerszemléletű gondolkodás mellett. A fentiek megvalósításának részeként létrehozta a Kertvárosi Kamra elnevezésű átadópontot (a továbbiakban „Átadópont”), ahol a termelők és vásárlóik közvetlenül találkoznak.

I.2. A Szervező a kertvarosikamra.hu weboldalt (a továbbiakban „Honlap”) hozta létre a fogyasztók tájékoztatására, ahol rendszeresen friss híreket, termelői akciókat tesz közzé – így könnyítve meg a keresleti és kínálati oldal egymásra találását, a közvetlen kapcsolatteremtést és kommunikációt a termelők és vásárlóik között.

I.3. Szervező lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy egyes termékeket a Honlapon rendeljenek meg a termelők által meghirdetett akciók, vásárok alkalmával. Jelen Szabályzat határozza meg a megrendelés részletes szabályait. A megrendelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat a Kertvárosi Kamra Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

II. A RENDELÉS SZABÁLYAI

II.1. A megrendelésben az a fogyasztó vesz részt, aki a Szervező által e-mailen vagy más promóciós anyagon meghirdetett, a Honlapon elérhető megrendelő oldalon hiánytalanul kitölti a rendelési adatokat (a továbbiakban „Megrendelő”).

II.2. A megrendelés során kötelezően kitöltendő mezők a megrendelő személyes adatai (név, e-mail cím és telefonszám) valamint jelen Szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása.

II.3 Az akcióban részt vevő termékek adatait, kiszerelési mennyiségét és árát, valamint a rendelési határidőt Szervező a Honlapon feltünteti. A rendelt mennyiség kizárólag az előre megadott időpontban és helyszínen vehető át.

II.4. Amennyiben az összmegrendelés nem éri el a termelő által az adott akcióban meghatározott mennyiséget, Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az akciót az időpontra törölje, a dátumot megváltoztassa vagy végleg törölje. Erről a Szervező az érintett Megrendelőt köteles a megadott e-mail címen tájékoztatni a tervezett átvételi időpont előtt 24 órával. Amennyiben a megjelölt új időpont nem felel meg a Megrendelőnek, ezt az info@kertvarosikamra.hu e-mail címen jelezheti a Szervező felé.

II.5. A rendelhető mennyiség a termelő által az akció kezdetekor megjelölt készlet erejéig tart, amennyiben a készletet meghaladóan érkezik megrendelés, erről a tényről a Szervező értesíti a Megrendelőt, illetve Szervező lezárhatja a megrendelést.

II.6. Az összesített megrendelést a Szervező eljuttatja a termelőnek és megszervezi a termékek Átadópontra való eljuttatását.

II.7. Termelő vagy a megbízott szállító a termékeket adott időpontban leszállítja az Átadópontra.

II.8. Megrendelő a helyszínen az átvételkor kifizeti a termelő vagy megbízottja számára az áru ellenértékét.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. A Megrendelő jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a szabályzatban foglaltakat megértette, azok rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

III.2. A Megrendelő hozzájárul, hogy személyes adatait (név, e-mail, telefonszám) a Szervező a kapcsolattartás érdekében, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint használhassa, azokat a megrendelési folyamat során (II.6. pont) a termelőnek átadhassa.

III.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatározott minimális mennyiség alatti megrendelés érkezik, a termelő jogosult az akciótól elállni, a termék leszállítását megtagadhatja.

III.4. A Szervező, mint közvetítő nem vállal felelősséget az akció keretében a termelő és a Megrendelő között létrejövő, a termékekre vonatkozó adásvételi szerződésből fakadó esetleges szerződésszegésért vagy hibás teljesítésért. A Szervező kizárólag az akció lebonyolításának feltételeinek megteremtéséért vállal felelősséget.

III.5. A Szervező nem felel a jogszabályok vagy harmadik személyek (beleértve ebben az üzenetek címzettjeit is) jogainak megsértéséért, ha ezt a jogsértést a a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenet révén maga a Megrendelő okozza.

III.6. A Szervező nem felel azért, ha rajta kívül álló okokból nem tudja felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel. Ilyen kívülálló oknak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan az, ha a Megrendelő nem használja a rendelés során megadott e-mail címet, vagy a Szervező az internetszolgáltatóra visszavezethető okból nem tud kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

III.7. Az adott akciók feltételeit jelen Szabályzat és a Honlapon elhelyezett megrendelő lap tartalmazza. Egyéb hirdetési anyagok (közösségi média, hirdetőtábla, szóróanyagok) révén rendelkezésre bocsátott valamennyi információ csak tájékoztatásul szolgál.

III.8. Jelen Szabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar jog megfelelő rendelkezései alkalmazandók. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az irányadó jog keretein belül a jelen Szabályzat rendelkezéseit módosítsa, erről a Honlapon közzéteendő hirdetmény útján a felhasználókat értesíteni tartozik.

III.9. Ez a Szabályzat a Honlapról, valamint a Magyari és Magyari Bt. 1151 Budapest, Alag u. 64. címen érhető el. A Szabályzattal kapcsolatos kérdések tekintetében az alábbi elérhetőségen kapható tájékoztatás: info@kertvarosikamra.hu.

Kertvárosi Kamra – Magyari és Magyari Bt., 2018. május 25.